Het aanbrekende morgenlicht

Welkom op zondag 17 september, 10 uur in de Hofrustkapel!


Sta op, mijn volk! Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien! Want de glorie van de HERE stroomt over u heen. Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen, maar de glorie van de HERE zal van u afstralen. Alle volken zullen op uw licht afkomen, machtige koningen zullen komen om te zien hoe de glorie van de HERE op u rust.

Eens werd u veracht en gehaat en niemand wilde uw vriend zijn. Nu zal aan ieder uw schoonheid blijken. Tot een vreugde voor alle generaties van de wereld zal Ik u maken. Sterke koningen en machtige volken zullen u hun beste producten brengen om in al uw behoeften te voorzien en u zult dan weten en volkomen begrijpen dat Ik, de HERE, uw redder en verlosser ben, de Machtige van Israël.

U zult de zon en de maan niet langer nodig hebben om u licht te geven, want de HERE, uw God, zal uw eeuwige licht zijn. Hij zal uw glorie zijn. Uw zon zal nooit ondergaan en de maan zal niet afnemen, want de HERE zal uw eeuwige licht zijn. Uw dagen van rouw zullen tot een einde komen.

(Uit Jesaja 60)


Sta op, word verlicht, want uw lichtglans komt!
Straks staat ied’re vijand voorgoed verstomd.
Gods heerlijkheid wordt dan in u gezien,
en volkeren zullen u hulde biên.

Hef op dan uw hoofden en wees verheugd!
Straks zult gij gaan stralen van louter vreugd’.
Na al uw beproeving en diepe smart
verruimt dan ontroerd zich uw dankbaar hart.

De Here, uw God, geeft u heerlijkheid.
Zijn luisterrijk huis is vol majesteit.
Uw vijanden werpen zich bevend neer
en moeten erkennen: Uw God is Heer!

De Here is u tot een eeuwig licht.
God Zelf wist de tranen van uw gezicht.
Hij stelt u tot eeuwige heerlijkheid.
Sta op dan, o Sion, en wees verblijd!