Wat geloven wij?

Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde.

Wij geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven en weer opgestaan. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, en zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen.

Wij geloven in de Heilige Geest die overtuigt van zonde tot bekering. Door Hem ontvangen wij kracht om te getuigen en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld.

Wij geloven dat de bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de bijbel de inspiratiebron voor geloof, leer en leven.

Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door de zonde is ieder mens van God vervreemd. Redding is alleen mogelijk door aanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus.

Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Jezus bewerkte vrede met God.

Wij geloven dat God door de gemeente in deze wereld zijn werk wil realiseren.

Wij geloven dat de doop door onderdompeling in water een getuigenis is van het met Christus gestorven en opgewekt zijn tot een nieuw leven.

Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest.

Wij geloven in de terugkeer van Jezus. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen.